Sektionen för detonik och förbränning
anslutna med The Combustion Institute

SDF Program 2023

Zoom länkar skickas till alla medlemmar. Om du vill bli medlem, skicka ett mail till info@sdfsweden.se

Torsdag 2023-10-26 kl 19.00 Zoom: Gyttorp genom mina ögon
Seminariet handlar om företaget i Gyttorps historia, från 1850 talet fram till 2008. Det belyser hur nitroglycerin kom till, blev till Gurdynamit och så till Dynamex. Det belyser också tändmedels historia på företaget. Allt sett genom mina ögon. Jag heter Rolf Hultman, gymnasieingenjör med en fil.kand. i matematik och fysik. Jag kom in i företaget 1973 och avslutade min anställning 2009. Jag har i 10 år arbetat med försäljning och igångkörning av injektornitreranläggningar, 10 år driftsingenjör på vår Dynamexfabrik samt mina sista 10 år driftsansvarig för vår Nonel slangtillverkning.

Onsdag 2023-11-29 kl 19.00 Zoom: Hybridraketer - Nyvaknat intresse
Hybridraketer använder en raketmotor för att generera dragkraften, där bränsle i fast form kombineras med en flytande oxidationsmedel. Fördelar med hybridmissiler är den enklare designen och den inneboende säkerheten i dem. De representerade därför ofta ett utvecklingssteg mot den flytande raketen (t.ex. Sovjetunionen 1933 GIRD-09). Hittills har endast små till medelstora hybridraketer byggts, men nu planeras även raketer i omloppsbana.
Sverige var framstående inom hybridraketer på 60-talet och denna teknik har nu fått ett nyvaknat intresse runt om i världen. Niklas Wingborg som har arbetat med energetiska material och raketmotorer på FOI Grindsjön i 30 års tid berättar om tekniken.


Genomförda program

22-23 april 2023 Studiebesök Karlstad och Karlskoga
Regionen har sedan länge en stark koppling till explosivämnen och försvarsindustrin och Nils Örnebring och Håkan Ljungqvist från Sektionen från Detonik och Förbränning, SDF, arrangerade en visning av:
• Zakrisdal bergrum och Sprängtekniska museet               https://www.zakrisdal.se/omr%C3%A5det
- Guider: Nils Örnebring, Tony Hagman, och Bengt Andersson från SDF och Sprängtekniska museet
Skrift “Zakrisdal - Den hemliga fabriken” av Rolf Bylund från Karlstads Hembygdsförening - Finns att köpa på bl a Sprängtekniska museet
• Brigadmuseum               https://brigadmuseum.se/
- Guide: Nils Örnebring från SDF och Sprängtekniska museet
• Alfred Nobels Björkborn och laboratorium               https://nobelkarlskoga.se/
- Guide: Bertha von Suttner gestaltad av Helena Weidt från Nobelmuseet
• Bofors Industrimuseum               https://nobelkarlskoga.se/utstallningar/bofors-industrimuseum/
- Guider: Per-Eric Bolinder och Örjan Karlsson från Gamla brukspojkars klubb
• Bofors gamla skjutbana               https://www.boflv.se/
- Guide: Göran Sundmar från Bofors luftvärnsförening
Ett stort tack till alla deltagare.

Torsdag 2023-03-23 kl 19.30 - Seminarium: Explosiva kvarlämningar efter kriget i Ukraina
Seminariet hålls av Fredrik Johnsson, Disarmament Solutions AB, och genomförs via Zoom.
Landminor, clustervapen, blindgångare och stora mängder försåtminerad egendom utgör ett av de främsta hindren för att kunna återuppbygga Ukraina efter kriget. Fredrik beskriver den problembild som Ukraina brottas med att hantera och vilket stöd som krävs från omvärlden i det förestående uppröjningsarbetet.
Fredrik Johnsson har 25 års erfarenhet som officer inom Försvarsmakten och han avslutade sin militära karriär som överstelöjtnant och biträdande chef för Totalförsvarets Ammunitions- och Minröjningscentrum (Swedec) i Eksjö 2021. Därefter startade han företaget Disarmament Solutions där han idag är VD. Tidigare gick Fredrik igenom Försvarshögskolans högre stabsofficersutbildning som kursetta och blev utsedd till Sveriges bäste officer. Han har också hunnit med att ta en masterexamen inom minröjning samt bedrivit doktorandstudier vid FHS och Lunds universitet.
Disarmament Solutions är ett svenskt företag som designar och levererar heltäckande och skräddarsydda lösningar för nedrustning av konventionella vapen och ammunition. Det som gör Disarmament Solutions unikt är att man har tillgång till alla produkter och tjänster som behövs för att leverera en komplett nedrustningsprocess.
Presentation Klicka här för att läsa

Torsdag 2023-03-23 kl 18.30 - Zoom: Årsmöte SDF
Styrelsen för verksamhetsåret 2023:
• Ordförande (vald av årsmötet) Ola Listh
• Vice ordförande Dan Loyd
• Kassör Leif Jilsmo
• Sekreterare Håkan Ljungqvist
• Ledamöter Hans Wallin, Nils Örnebring och Alexis Bohlin
• Administratör till Combustion Institute, CI Alexis Bohlin

Torsdag 2023-02-23 kl 19.30 - Zoom: Bofors Luftvärnsförening och Bofors gamla bildarkiv
Leif Lundin, ordförande i Bofors Luftvärnsförening, https://www.boflv.se/ ,berättar och visar ett urval av bilder från:
• Andra världskriget då Bofors Luftvärnsförening organiserade luftförsvaret av Bofors/Karlskoga
• Bofors gamla bildarkiv som består av tusentals nu digitaliserade gamla glasplåtar där de äldsta bilderna är från slutet av 1800-talet.

Torsdag 2023-01-19 kl 19.30 Zoom: Fredsteknik – Återuppbyggande av svensk förmåga gällande explosivämnen
Fredsteknik benämns det arbete som bland annat Bo Janzon och Hans Wallin har bedrivit för att belysa hur civila tekniska åtgärder kan nyttjas för återgång eller upprättande till ett normalt samhälle. Ukraina är ett dystert exempel på de omfattande behov som uppstår efter strategisk förstörelse av infrastruktur. SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen   https://soff.se/) som är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige, arbetar bland annat tillsammans med Bo och Hans för att påkalla behovet av svensk kompetens och resurser i ett post-konfliktskede, med fokus på hur kunskap och arbete kring explosivämnen kan komma att bli en brygga för bilaterala samarbeten. Utöver det ämnar SOFF påkalla brister i Sverige avseende förvaltning av tidigare generationers omfattande kunskap inom explosivämnen, med mål om att upprätta en utbildningsinstitution i Sverige. Lise Stenberg från SOFF berättar om SOFF, Fredsteknik och hur intresset från SDF:s sida för en sådan satsning kan tänkas se ut och om det finns möjligheter till samarbete inom detta område?

Torsdag 2022-11-17 kl 19.30 - Föredrag: PICs (Products of Incomplete Combustion)
Vid ofullständig förbränning av gasformiga och vätskeformiga bränslen bildas bland annat sot, aldehyder, kolmonoxid och kväveoxider. När nya bränslen som biodiesel, etanol eller biogas används varierar sammansättningen av oförbrända produkter, i jämförelse med de traditionella fossila bränslena. Universitetslektor Elna Heimdal Nilsson vid Lunds Tekniska Högskola beskriver kemin som leder till olika förbränningsprodukter, och ger en uppdatering om forskningen som pågår. Elna forskar i dagsläget främst på biobränslen för hållbart flyg, men även en del om bränslen för sjöfart, samt har en gedigen erfarenhet av vätgasförbränning och en rad biobränslen som metanol, etanol och rapsmetylester.

Torsdag 2022-10-20 kl 19.30 - Föredrag: Granatgevärets historia och teknik
Det rekylfria granatgeväret togs fram av ingenjör Hugo Abramsson och överstelöjtnant Harald Jentzen på FFV i Eskilstuna åren 1946–1948. Granatgeväret tillverkas än idag och har sålts till mer än 40 länder. I artikeln "Trögt före - en militär uppfinnares anteckningar" som går att ladda ned på på http://www.sdfsweden.se/publications/default.sv.php beskriver Harald Jentzen bakgrunden och andra vapentekniska konstruktioner. Leif Jilsmo, f d Saab Dynamics AB och f d skjutfältschef på Hugelsta skjutfält, berättar historien och tekniken. Nils Örnebring, Sprängtekniska museet i Karlstad, berättar om de olika ammunitionstyperna avsedda för 8,4 cm Grg.

Torsdag 2022-09-29 kl 19.30 - Föredrag: Krut och övriga explosivämnen i räddningssystem för stridsflygplan
Explosivämnen är en metod för lätt och billig lagring av energi för att senare uträtta arbete i en mekanism eller som drivning av en raket. I ett stridsflygplan används detta i en nödsituation för borttagning av huven och ett automatiskt förlopp efter manuell aktivering av katapultstolen. Georg Ohlsson är civilingenjör i flygteknik från KTH i Stockholm men är numera pensionär. Han har en lång erfarenhet om utveckling och utprovning av räddningssystem för flera olika flygplanstyper vid Saab i Linköping. För flygplan 39 gripen var han systemansvarig för syrgas- och räddningssystem.

Onsdag 2022-05-18 Föredrag: Explosivämnesundersökningar på NFC
Nationellt forensiskt centrum (NFC) ansvarar för den forensiska processen inom Polismyndigheten. Från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. Forensiker Milja Kanerva på Kemi- och tekniksektionen vid NFC i Linköping berättar om verksamheten.

Onsdag 2022-04-27 Föredrag: LKAB - Storskaliga sprängningar i Kiruna
LKAB Kimit är en av Sveriges största enskilda sprängämnestillverkare och står för cirka en tredjedel av Sveriges totala produktion. Varje natt klockan 01.30 detonerar runt 20 till 30 ton sprängämnen från oss enbart i LKAB:s gruva i Kiruna. Totalt tillverkas mer än 20 000 ton sprängämnen varje år, vilket motsvarar en produktionstakt om cirka 55 ton per dag.Verksamhetschef Hans Karlström som ansvarar för Kimit’s hela verksamhet, från utveckling till produkt hos kund, berättar om hantering, användning och utveckling av explosivämnen inom LKAB.

Onsdag 2022-03-23 Föredrag: Fasta raketbränslen – Design och tillverkning
På Esrange Space Center utanför Kiruna har man sedan 1966 skickat upp över 570 raketer. Fasta raketbränslen har egenskaper som skiljer sig väsentligt från flytande bränslen. Dessa egenskaper gör att nästan alla raketer som har skjutit från Esrange har haft fasta bränslen. Manager Safety & Operations Simon Westerlund beskriver hur dessa egenskaper hanteras och hur tillverkningen går till. Detta är ett öppet föredrag för yrkesfolk inom branschen.